วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ผู้สูงอายุมักปฏิเสธการใช้รถเข็นผู้ป่วย และ เครื่องช่วยในการเคลื่อนที่

22 ก.ค. 2016
15

รถเข็นผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมักปฏิเสธการใช้รถเข็น และ เครื่องช่วยในการเคลื่อนที่ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

1.ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ไม่ดีต่อเครื่องช่วยในการเคลื่อนที่  เราอาจพบเห็นผู้สูงอายุบางรายใช้ร่มแทนไม้เท้า อันเนื่องมาจากความอาย หรือ ความรู้สึกต่อต้าน  อย่างไรก็ตามร่มไม่มีความแข็งแรงพอในการพยุงตัว และยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อต้องรับน้ำหนักของร่างกายมากๆ นอกจากนี้ยังพบได้บ่อยๆ ที่ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงหรือปฎิเสธการนั่งรถเข็นผู้ป่วยเพราะความคิดที่มีต่อเก้าอี้ล้อเข็นว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเท่านั้น
2.เครื่องมือบางอย่างใช้งานยาก หรือ ต้องได้รับการฝึกฝนก่อนการใช้งาน  เช่น ที่พยุงเดิน(walker)นอกจากจะมีหลากหลายแบบสำหรับการใช้งานที่ต่างกัน ผู้ใช้งานที่พยุงเดินยังควรได้รับคำแนะนำและการฝึกฝนการใช้งานให้คล่องก่อนการใช้งานจริง
ในชีวิตประจำวัน ไม่เช่นนั้นผู้ใช้จะรู้สึกว่าอุปกรณ์เป็นภาระและไม่เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่  และจะเลิกใช้อุปกรณ์ในที่สุด
รถเข็นผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายในการใช้งาน และสามารถใช้เพื่อลดการหกล้มหรือเกิด อุบัติเหตุได้ในผู้สูงอายุ  เก้าอี้รถเข็นคนชรา นอกจากใช้งานง่ายแล้ว  ยังสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนที่ไปได้พร้อมกับผู้ดูแลหรือลูกหลาน  และยังลดภาระของผู้ดูแล หรือช่วยให้ผู้ดูแลทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

เพื่อที่จะลดการต่อต้านการใช้เก้าอี้ล้อเข็น มีวิธีง่ายๆ ที่ทำได้ดังนี้
1.อธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจประโยชน์ของรถเข็นคนไข้ ทั้งผู้นั่งและผู้ดูแล ต้องให้ผู้สูงอายุเข้าใจว่าการใช้เก้าอี้ล้อเข็น  ทำให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ลดภาระต่อลูกหลาน หรือ ผู้ดูแลรวมไปถึงช่วยให้ลูกหลานหรื้อผู้ดูแล สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้น
2.อธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจว่า ก้าอี้ล้อเข็นไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยเท่านั้นความจริงแล้วเก้าอี้ล้อเข็นเป็นเครื่องมือช่วยในการเคลื่อนที่อย่างหนึ่ง  เปรียบเหมือนการใช้จักรยานในคนหนุ่มสาว เก้าอี้ล้อเนจะช่วยให้ผู้สูงอายุเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นหรือได้ระยะทางมากขึ้น
3.อธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจถึงผลเสีย หากผู้สูงอายุหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ
4.ใช้ประโยชน์จากรถเข็นในการช่วยผู้สูงอายุได้ออกนอกบ้าน  หรือได้ทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น
5.เลือกซื้อเก้าอี้ล้อเข็นที่มีคุณภาพ ผู้ใช้สามารถนั่งได้สบายบนเก้าอี้ล้อเข็น และผู้ดูแลสามารถ
เข็นหรือใช้งานได้ง่าย เก้าอี้ล้อเข็นที่มีคุณภาพต่ำ จะทำให้ผูใช้ไม่สามารถนั่งได้นาน หรือ
มีความไม่สบายในการนั่ง
6.เลือกเก้าอี้ล้อเข็นที่มีความสวยงาม และได้มาตรฐาน ปัจจุบันเก้าอี้ล้อเข็นได้ออกแบบให้มีความ
สวยงามทั้งโครงสร้างและสีสัน การเลิอกเก้าอี้ล้อเข็นที่ถูกใจผู้ใช้ จะช่วยลดการต่อต้านหรือการ
ปฎิเสธที่จะใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก